Disclaimer

Met onze homepage willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Deze informatie bestaat uit beschrijving van de identiteit van de school, de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen, de beschrijving van de leergebieden en lesstof, de activiteiten die de school ontplooit, enz. We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden.

Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school.
De website is grotendeels opgebouwd uit informatie uit onze Schoolgids. Hierdoor is een bepaalde zekerheid verkregen, dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de geledingen van de school.

Aanvullende informatie

De website wordt door webmaster Naomi van der Wagt onderhouden. Zij plaatst regelmatig de meest recente informatie op internet. In bepaalde gevallen kan eerst overlegd worden met diverse geledingen, voordat tot publicatie wordt overgegaan. Hierbij wordt met name gedacht aan de rubrieken van bestuur, ouderraad en medezeggenschapsraad.

Foto's worden geplaatst n.a.v. activiteiten in en buiten school. Ouders worden in de gelegenheid gesteld tegen publicatie van werk, gemaakt door hun kinderen en/of foto's met daarop hun kinderen, bezwaar te maken. De webmaster verzamelt de namen van deze ouders en plaatst ze op een lijst. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd als er werkjes en/of foto's geplaatst worden. Er volgt dan geen publicatie. Ouders kunnen hun bezwaar ook weer herroepen.

Uitgangspunten plaatsing

  • Bij publicatie worden geen achternamen van leerlingen genoemd.
  • Bij publicatie van informatie zal (strikt) persoonlijke informatie worden weggelaten.
  • Bij vermelding van persoonlijke gegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zal nooit meer worden gepubliceerd dan vrij verkrijgbare informatie.
  • Bij publicatie van informatie, waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, zal de webmaster deze informatie op verzoek verwijderen.

Meer informatie vindt u in de Schoolgids (bij computergebruik en internet).
Voor opmerkingen en vragen kunt u terecht bij Esther Kensler of Naomi van der Wagt, via estherkensler@siko.nl of naomivanderwagt@siko.nl.