De MR van De Hoeksteen bestaat uit zes leden: drie leerkrachten, gekozen uit en door het personeel en drie ouders, gekozen uit en door de ouders. Leden van de directie maken geen deel uit van de MR. De directie is gesprekspartner, omdat deze optreedt namens het schoolbestuur. 

Oudergeleding

 • Martine Voorbach (lid)
 • Yvonne Bergwerff (lid)
 • Caroline IJsselstein (voorzitter)

Personeelsgeleding

 • Jeroen Zwaard (secretaris)
 • Liza Salib (GMR)
 • Vacature

De personeelsgeleding van de MR komt op voor de belangen van het personeel en de oudergeleding voor de belangen van de ouders. Daarmee is de MR geen klachtencommissie, maar speelt een rol bij het bevorderen van de communicatie, de openheid en het overleg binnen de school.
Pim Veldhuis sluit namens de oudergeleding aan bij de GMR. 

Visie

De MR vindt het belangrijk dat de goede kwaliteit van onderwijs gewaarborgd blijft; onderwijs, waarin leerlingen en leerkrachten voldoende worden uitgedaagd en waarin gestreefd wordt naar optimale resultaten. Daarnaast vindt de MR een prettige (werk) sfeer op school en een goed contact met de ouders van grote waarde. Verder bewaakt de MR de katholieke identiteit van de school en ziet hij er op toe dat de school stevig is verankerd in de wijk.

De MR is bevoegd alle zaken die de school betreffen, te bespreken en voorstellen te doen aan het bevoegd gezag. De Wet medezeggenschap op scholen(WMS) regelt op welke punten de MR instemmingsbevoegdheid heeft en op welke punten hij adviesbevoegdheid heeft. Zo moeten alle beleidswijzigingen aan het oordeel van de MR worden onderworpen. Er worden op een school veel plannen gemaakt, zoals een formatieplan (hoeveel personeelsleden en hoe die worden ingezet), een Jaarplan of een zorgplan. Zonder instemming van de MR kunnen deze plannen niet worden vastgesteld. Een aantal instemmings- en adviesbevoegdheden is overgedragen aan de GMR.

De MR overlegt gemiddeld 5 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het schoolgebouw. De MR kan in bijzondere gevallen besluiten om (een deel van) de vergadering in een besloten samenstelling te houden. 

De bevoegdheden van de MR en de GMR zijn in een reglement beschreven. Deze reglementen kunnen door iedereen worden ingezien. 

Het e-mailadres van de Medezeggenschapsraad is mr@kbsdehoeksteen.nl .

De GMR

In de GMR worden de bovenschoolse, gemeenschappelijke zaken van de SIKO-scholen besproken. De onderscheiden medezeggenschapsraden van de SIKO-scholen hebben hiertoe instemmings- en adviesbevoegdheden overgedragen aan de GMR. Deze betreffen o.a.:

 • het integraal personeelsbeleid
 • het beleid t.a.v. arbeidsomstandigheden
 • de functiedifferentiatie
 • formatiebeleid op bestuursniveau
 • benoemingsbeleid

Uit elke MR worden twee leden afgevaardigd naar de GMR (een ouder een personeelslid), die vier à vijf keer per jaar vergadert met de algemene directie van SIKO. Bent u geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de school en wilt u daarbij betrokken zijn? Denkt u graag mee vanuit uw eigen expertise? Dan is een (G)MR-lidmaatschap misschien iets voor u. Elk jaar treedt er (in principe) een lid van de oudergeleding af en daarom zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe geïnteresseerden.