Leerlingenzorg

Mijn naam is Manon van Veen en ik ben werkzaam als Intern Begeleider (IB-er) op De Hoeksteen. Samen met Sietkse Blok zijn wij verantwoordelijk voor de zorg. 

Onze school heeft de zorg voor ongeveer 400 leerlingen. Al deze leerlingen hebben een unieke persoonlijkheid en een andere behoefte om te leren en te spelen. De meeste leerlingen leren op een regelmatige, gemiddelde manier. Sommige leerlingen hebben meer tijd en uitleg nodig om te leren. Er zijn ook leerlingen die maar weinig tijd en uitleg nodig hebben. Deze verschillen hebben niet alleen te maken met hun cognitieve mogelijkheden, maar ook met hun sociaal- emotionele mogelijkheden, hun lichamelijke condities, hun motorische ontwikkeling en hun werkhouding. Ook kunnen deze verschillen ontstaan door het milieu en de cultuur waar de leerlingen vandaan komen. Wij hebben dan ook de taak om ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt.  

De belangrijkste taak op school is weggelegd voor de leerkracht. De leerkracht is de spil van de zorg voor de leerlingen. De leerkracht is de eerstverantwoordelijke binnen de groep en dus ook het eerste aanspreekpunt. 

Mijn taak als IB-er is om leerkrachten te ondersteunen in het bieden van zorg. Minimaal vier keer per jaar heb ik overleg met alle leerkrachten over alle leerlingen die bij ons op school zitten.  

Als een leerkracht zich zorgen maakt over een leerling, dan bespreekt de leerkracht dit met mij. Het kan gaan om zorgen over de leerresultaten, over het gedrag, de motoriek, de sociaal-emotionele ontwikkeling of over de thuissituatie. Ook ouders kunnen aangeven zich zorgen te maken over de ontwikkeling van hun kind.  

Samen met de leerkracht en ouders ga ik kijken wat het kind nodig heeft. De ouders worden hier vanaf het begin bij betrokken. Wij vinden het als school belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium problemen te signaleren en aan te pakken.  

Bij zorgen rondom een leerling ga ik eerst in de klas kijken om de leerling te observeren. Ik kan extra toetsen afnemen of gesprekken voeren met het kind om het probleem te achterhalen. Ook kan ik de hulp inschakelen van het samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat past.’ Ton Dingemans is als medewerker van het samenwerkingsverband aan onze school verbonden. Hij is geregeld bij ons op school om met ons mee te denken. Ook kan hij klassenobservaties uitvoeren en aansluiten bij gesprekken. Natuurlijk wordt u als ouder op de hoogte gebracht als we het samenwerkingsverband inschakelen. Voor meer informatie verwijs ik u door naar de site van het samenwerkingsverband: www.onderwijsdatpast.info.  

Op onze site kunt u ons ondersteuningsprofiel vinden. Hierin staat onder andere omschreven wat de mogelijkheden van onze school zijn voor het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

Er zijn ook kinderen bij ons op school die zogenaamd een onderwijsarrangement hebben, het vroegere ‘rugzakje.’ De begeleiding van deze kinderen stuur ik ook aan.  

Verder is Leandra Storre als Jeugdprofessional op School van Mevis verbonden aan onze school, net als een jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG). Op onze site kunt u bij ‘zorg’ meer informatie vinden over wat zij voor uw kind zouden kunnen betekenen.  

Wij kunnen onder andere ook advies vragen aan de schoolarts, onze logopediste Gaby Cassa en aan externe organisaties. Met al deze externe organisaties onderhoud ik de contacten.  

We hebben op school ook een Ondersteuningsteam (OT), waarin we met ouders en alle betrokken partijen rondom het kind of gezin om de tafel gaan zitten om een probleem te bespreken en met elkaar na te denken over mogelijke oplossingen. 

We hopen natuurlijk dat alle extra aandacht en tijd zorgt voor een oplossing en/of een beter resultaat. Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen we in overleg met de ouders een andere weg kiezen.  

Heeft u nog vragen over de zorg bij ons op school, dan kunt u bij mij terecht op maandag, dinsdag of donderdag en woensdag, of via: manonvanveen@siko.nl. U kunt bij mij ook vragen om het Zorgplan van de school. Hierin staat uitgebreid omschreven hoe we de zorg op school vormgeven. 

Manon van Veen
Intern begeleider