Overblijf

Welkom op de pagina over de tussenschoolse opvang. U vindt hier alle relevante informatie over het overblijven op school.

Aanmelden schooljaar 21-22 voor de overblijf?

Mail naar overblijvendehoeksteen@siko.nl. Vermeld in de mail a.u.b. de naam(namen), de groep(en) en op welke dag(en) uw kind(eren) over zal(zullen) blijven. Verderop leest u meer informatie over de tarieven. 

Contact

U kunt ons (behalve op woensdag) elke dag spreken om 13:15 uur in het theater. U kunt ons mailen: overblijvendehoeksteen@siko.nl. Of bellen via de overblijftelefoon 06 34948840 (ma, woe, don, vrij tussen 16:00u-19:00u).

We doen ons uiterste best om alle kinderen prettig te laten overblijven. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent of dat u vindt dat zaken anders zouden moeten gaan. Wij hopen dat u ons daarover informeert.

Overblijfbeleid 

Algemeen

Leerlingen die vast gebruik willen maken van de overblijf dienen jaarlijks vooraf aangemeld te worden middels een aanmeldingsformulier. Nieuwe aanmeldingen kunnen worden doorgegeven aan Yolanda van der Meis (overblijvendehoeksteen@siko.nl). 

Incidentele overblijvers kunt u uiterlijk een avond van tevoren aanmelden via de overblijftelefoon (06 34948840). Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 16.30 en 19.00 uur. Buiten deze uren kan er een bericht op de voicemail worden ingesproken, een whatsapp of sms-bericht worden gestuurd. De mailbox word dagelijks vóór de overblijf gecontroleerd. Aanmeldingen via een bericht worden door ons niet bevestigd.
Niet gebruikte overblijfdagen kunnen niet ingehaald of geruild worden!

Indien een leerling niet is aangemeld is de Overblijf niet verplicht het kind te laten overblijven.
Maakt een overblijver wegens ziekte of andere reden geen gebruik van de Overblijf, dan is het belangrijk dat hij/zij van te voren afgemeld wordt door een van de ouders.
Een vaste overblijvers mag tussen de middag alleen met een vriendje of vriendinnetje mee als hij/zij door een van de ouders is afgemeld.
Overblijvers brengen zelf een lunch (brood en drinken) mee. Tassen, broodtrommels en bekers voorziet u van de naam van het kind.
De overblijfouders stimuleren de kinderen minimaal één boterham en hun drinken op te hebben tijdens het eerste half uur van het overblijven.
Het meebrengen van snoepgoed moet beperkt blijven tot een enkel snoepje. Lolly's en kauwgom mogen niet gegeten worden.

Overblijfouders

Wij streven ernaar dat er per 10 kinderen één overblijfouder aanwezig is. Op de vrije vrijdag voor de hele onderbouw zijn er minimaal 3 overblijfouders.

Niet-aanwezige overblijvers

Als een overblijver niet afgemeld afwezig is, wordt er nagegaan waar de leerling is. Dit gebeurt aan de hand van de overblijfbriefjes van de klas en door navraag bij de betreffende leerkracht. Indien niet bekend is waar de leerling is of er geen geldige reden van afwezigheid is, worden de ouders op de hoogte gebracht. De telefoonnummers en adressen zijn bekend bij de administratie van de school.

Problemen met overblijvers

Indien een leerling zich tijdens het overblijven onaanvaardbaar gedraagt (door pesten, vechten, structureel brutaal zijn, e.d.) wordt er een notitie gemaakt in het logboek. Deze incidenten worden ook bij de betreffende leerkracht gemeld. Samen met de leerkracht zal dan geprobeerd worden het probleem op te lossen. Blijven de problemen met een leerling zich herhalen, dan worden de ouders telefonisch of schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien er geen verbetering optreedt, kan besloten worden tot schorsing van de leerling voor de overblijf.;

Overblijfkosten en betaling

De begroting met de tarieven wordt per schooljaar opgesteld door de penningmeester en in het voorjaar voorgelegd aan de MR van de school.

Leerlingen kunnen overblijven op:

 • jaarkaart ( € 64,- per kind, per dag v.d. week),
 • halfjaarkaart (€ 37,- per kind, per dag v.d. week),
 • tienrittenkaart (€ 25,-) of per keer (€ 3,50)

De jaarkaarten gaan in het begin van het schooljaar in en lopen tot einde schooljaar. Voor de halfjaarkaart hanteren we de periodes: begin schooljaar t/m 31 januari en 1 februari tot eind schooljaar. Betaling van de kaarten doet u vooraf, doch uiterlijk 1 maand na aanmelden. Bij niet betalen kan de leerling bij de Overblijf geweigerd worden.

Betaling kan gedaan worden op bankrekeningnummer  NL73 RABO 0349 5442 55 t.n.v. Ouderactiviteiten De Hoeksteen te Vlaardingen met vermelding van naam en overblijfdagen. Of contante betaling op een van de overblijfdagen.

De overblijfkaarten bestaan uit 2 helften. Eén helft is voor de administratie en de andere helft is voor u. Bij gebruik van de tienrittenkaart vragen wij u de overblijfdata hierop zelf bij te houden. Terugbetaling van half- en jaarkaarten kan als de leerling de school voortijdig verlaat, tegen inlevering van de originele half/jaarkaart. Terugbetaling van tienrittenkaarten kan als de leerling de school voortijdig verlaat en aan het eind van groep 8, tegen inlevering van de originele tienrittenkaart. De tienrittenkaarten blijven geldig zolang er één kind uit een gezin op school zit. Overblijfkaarten staan op gezinsnaam.

het verloop  van de middagpauze

Registreren

De kleuters en de groepen 3 en 4 eten in het eigen lokaal en worden daar op hun aanwezigheid gecontroleerd. De overblijvers van de groepen 5 t/m 8 melden zich rond 12.00 uur in het theater bij de overblijfouder met de map. 

De lunch

De kinderen blijven zitten tijdens het eten. Lege pakjes en prulletjes worden door één van de overblijfouders opgehaald. Wie snel klaar is met eten mag een boekje lezen. Na het eten, om 12.25 uur, kunnen de kinderen een activiteit kiezen.

Na de lunch

De kinderen mogen na het eten kiezen uit binnen spelen in het theater, buiten spelen en knutselen. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. Het theater gebruiken we voor rustige spelletjes, het spelen met blokken, poppen, autootjes e.d. De overblijvers mogen onder toezicht buitenspelen. Er mag gebruik worden gemaakt van het buitenspeelgoed. Er is apart speelgoed voor het grote en kleine plein. We vragen om het speelgoed te gebruiken waar het voor bedoeld is. Voor de veiligheid van de kinderen mag er op of om het klimrek niet met speelgoed worden gespeeld.

Overblijvers van de kleutergroepen blijven op het kleine plein. De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van het grote plein en het grasveld. Ze mogen niet op het fietspad. Ballen die voorbij het fietspad terecht komen, mogen alleen terug gehaald worden met toestemming van de overblijfouder. Na de overblijf moeten de kinderen de overblijfouders helpen met het opruimen van het speelgoed. We iedere week een ander knutselwerkje. Iedereen mag hieraan meedoen. Het is echter niet verplicht.

Overblijfafspraken

 • Regels en aanwijzingen van de overblijfouders dienen door alle overblijvers opgevolgd te worden.
 • Meningsverschillen worden uitgepraat, niet uitgevochten. 
 • Wij hebben respect voor elkaar. 
 • We gaan voorzichtig om met andermans eigendommen. 
 • Bij moedwillige schade aan spullen van een ander zullen de ouders/verzorgers op de hoogte worden gebracht.
 • Tijdens de overblijf gelden de algemene school- en gedragsregels.
 • Wij hanteren ook de door school vastgestelde regels en het pestprotocol.
 • Bij calamiteiten binnen of buiten (met overblijvers of niet-overblijvers) wordt het team ingelicht.
 • Tijdens het overblijven wordt er geen gebruik gemaakt van mobiele telefoons. Indien nodig kan er gebruik gemaakt worden van de overblijftelefoon.
 • Meenemen en gebruik van eigen speelgoed (ook mobiele telefoons e.d.) is op eigen risico. De overblijf is niet aansprakelijk voor schade en vermissing ervan.
 • Kinderen met een spreekbeurt mogen 5 minuten eerder naar binnen.